เกี่ยวกับ .th


         ชื่อโดเมนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรือ Country-Code Top-Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th

ข้อดีของ .th

ได้ชื่อโดเมน .ไทย ฟรี

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .th ก็จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th ตามตารางดังนี้


.in.th   .ไทย    สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)

.ac.th        .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา

.co.th .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า

.go.th .รัฐบาล.ไทย   สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ

.mi.th              .ทหาร.ไทย            สำหรับหน่วยงานทางทหาร

.or.th               .องค์กร.ไทย          สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม

.net.th            .เน็ต.ไทย               สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย

เป็นไปตาม นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thnic.or.th/domain-registration

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th (1).pdf