ติดต่อสอบถาม

นางสาวกนกพร  ปรีชาปัญญากุล      ครูชำนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201       สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  1